hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Jako každoročně, i letos se ČOPN zapojí do realizace akcí Světového dne CHOPN ve spolupráci s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností.

Akce Světového dne CHOPN se uskuteční ve dnech 18.-22. 11. 2019

Dne 20. 11. 2019 budou pro spirometrické vyšetření stovek zájemců otevřeny některé ambulace.

Seznam ambulancí

Otevření veřejných stanovišť v obchodních centrech

v Hradci Králové (18. 11. 2019, OC Aupark),

v Praze (19. 11. 2019, OC Nový Smíchov),

Olomouci (20. 11. 2019, OC Šantovka)

a v Ústí nad Labem (21. 11. 2019, OC Forum).

Nedílnou součástí aktivit je již tradičně také přednáškový den, který se uskuteční dne 22. 11. 2019 v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2. Akce je součástí celoživotního vzdělávání lékařů a sester, zároveň bude přístupná i pacientům, popř. zájemcům o problematiku z řad laické veřejnosti.

Akce budou opět zakončeny setkáním zástupců lékařů a pacientů u "Kulatého stolu" po skončení přednáškového dne.

Program

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000.


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Poslední letošní setkání, tentokrát na téma Klinická zkoušení potenciálních léků a IPF, se uskutečnilo dne 13. 11. 2019 od 15.30 hod..

Další akce jsou plánovány na r. 2020 a budete o nich včas informováni na těchto stránkách!

Akce se konají v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Dosud se uskutečnilo celkem 25 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí. V loňském roce proběhl intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení ve dnech 19. 3. 2018, 23. 4. 2018, 4. 6. 2018, 18. 6. 2018 a 28. 11. 2018, fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Letošní setkání se konala ve dnech 6. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6. a 13. 11. 2019.

Program setkání 6. 3. a 10. 4. 2019

Program setkání 15. 5. a 12. 6. 2019

Program setkání 13. 11. 2019

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza


Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Pacientské setkání s bohatým programem se koná dne

4. prosince 2019 od 13.30 hod.,

na Teoretických Ústavech LF UP (Areál Fakultní nemocnice viz pozvánka str. 2).

Pro účast na akci se prosím předem zaregistrujte!

Pozvánka

Program setkání dne 17. 6. 2019

Program setkání dne 26. 3. 2019

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo dvanáct besed a čtyři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

Svoji účast na akcích prosím potvrzujte na e-mail marie.pijackova@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588444649.


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

Poslední letošní lekce plicního rehabilitačního cvičení se uskutečnily dne

7. 10. a 21. 10. 2019,

další setkání plánujeme na jaro 2020. Přesné termíny budou včas oznámeny na těchto stránkách!

Lekce probíhají v klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1, lektorkou je pí. Radka Pařízková (Polišenská).

Předchozích šest lekcí skupinového cvičení, zaměřených především na CHOPN a astma, se uskutečnilo již v r. 2018, fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod. První letošní lekce proběhly ve dnech 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 10. 6. 2019

Akce zde probíhají od r. 2017, kdy se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese copn@copn.cz, popř. daniela.stoklasova@sospraha8.cz nebo klubtaussigova@seznam.cz.


Aktivity ČOPN v Plzni

Činnost ČOPN v Plzni je převážně zaměřena na obstrukční plicní onemocnění a poruchy dýchání ve spánku.

V případě zájmu o činnost spolku a účast na akcích se prosím obraťte na adresu jana.vyskocilova@eucklinika.cz.

Setkání se konají od jara 2018 na EUC klinice, Denisovo nábřeží 4, Plzeň a jsou zaměřena zejména na pacienty, kteří se léčí pro poruchy dýchání ve spánku nebo mají nějaké obstrukční plicní onemocnění. První akce proběhla dne 4. 6. 2018. Schůzky připravuje MUDr. Jana Vyskočilová, vedoucí lékařka spánkové laboratoře EUC kliniky s aktivní podporou sestry laboratoře Anji Larsson. Za ČOPN se setkání účastí jeho předseda MUDr. Stanislav Kos, CSc.


Přednášky o CHOPN a astmatu pro vhodná občanská uskupení, např. kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 a 2018 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

V letošním roce se také opětovně uskutečnily osvětové besedy pro osmé třídy ZŠ Tupolevova v Letňanech na téma "Plicní nemoci" s důrazem na škodlivost kouření, a to dne 4. 4. 2019.

Další besedy proběhly dne 8. 10. 2019 v klubu seniorů Totem Plzeň a dne 30. 10. 2019 v klubu seniorů Prahy 9.

Besedy jsou vždy doplněny orientačním spirometrickým vyšetřením, o které je standardně velký zájem.

Fotografie z uskutečněných setkání najdete ve fotogalerii.


Členská schůze

Vzhledem k tomu, že členská schůze ČOPN dne 12. 6. 2019 nebyla schopná usnášení, tzn. 30 min. po ohlášeném začátku nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, uskutečnilo se dne

26. 6. 2019 od 16.00 hod.

v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře) náhradní zasedání, které je ve smyslu stanov usnášeníschopné za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

Náhradní zasedání členské schůze řádně proběhlo a projednalo všechny body programu.

 • Zápis z náhradního zasedání členské schůze ČOPN dne 26. 6. 2019 včetně příloh
 • ZápisZápis

  Přílohy 1--6Přílohy 1--6


 • Zápis z členské schůze ČOPN dne 12. 6. 2019 včetně příloh
 • ZápisZápis

  PřílohaPříloha


  Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

  Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.


     Copyright © 2019 Český občanský spolek proti plicním nemocem
  Návštěvy:   On-line: 2 * Návštěvy dnes 71    Celkem 249871 
  backZpět
  upNahoru | 
  contactKontakt | 
  site mapMapa webu | 
  homeDomů |