hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Poslední předprázdninové setkání se uskutečnilo dne

12. 6. 2019,

další besedy budou následovat po prázdninách. Pro konkrétní termíny sledujte tyto stránky!

Akce se konají v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání.

Pro účast na akcích se prosím registrujte na adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Setkání probíhají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Dosud se uskutečnilo celkem 20 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí. V loňském roce proběhl intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení ve dnech 19. 3. 2018, 23. 4. 2018, 4. 6. 2018, 18. 6. 2018 a 28. 11. 2018, fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Letošní setkání se dosud konala ve dnech 6. 3., 10. 4., 15. 5. a 12. 6. 2019.

Program setkání 6. 3. a 10. 4. 2019

Program setkání 15. 5. a 12. 6. 2019

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza


Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Prozatím poslední akce klubu sarkoidózy,

100+1 způsobů, jak pracovat se stresem,

se uskutečnila dne 17. 6. 2019 na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc, budova H1, Demonstrační místnost (III. patro). Další akce je plánována na podzim a bude včas oznámena.

Pro účast na všech akcích se prosím předem zaregistrujte!

Program setkání dne 17. 6. 2019

Program setkání dne 26. 3. 2019

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo dvanáct besed a čtyři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

Svoji účast na akcích prosím potvrzujte na e-mail marie.pijackova@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588444649.


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

Podzimní lekce plicního rehabilitačního cvičení se uskuteční dne

7. 10. a 21. 10. 2019, vždy od 14.00 hod.

Lekce probíhají v klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1, lektorkou je pí. Radka Pařízková (Polišenská).

Předchozích šest lekcí skupinového cvičení, zaměřených především na CHOPN a astma, se uskutečnilo již v r. 2018, fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod. První letošní lekce proběhly ve dnech 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 10. 6. 2019

Akce zde probíhají od r. 2017, kdy se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese copn@copn.cz, popř. daniela.stoklasova@sospraha8.cz nebo klubtaussigova@seznam.cz.


Aktivity ČOPN v Plzni

Další akce pro pacienty s plicními nemocemi v Plzni se uskutečnila v lednu t.r.., fotografie jsou umístěny ve fotogalerii. Termín dalšího setkání bude oznámen na těchto stránkách.

Akce jsou převážně zaměřeny na obstrukční plicní onemocnění a poruchy dýchání ve spánku.

V případě zájmu o činnost spolku a účast na akcích se prosím obraťte na adresu jana.vyskocilova@eucklinika.cz.

Setkání se konají od jara 2018 na EUC klinice, Denisovo nábřeží 4, Plzeň a jsou zaměřena zejména na pacienty, kteří se léčí pro poruchy dýchání ve spánku nebo mají nějaké obstrukční plicní onemocnění. První akce proběhla dne 4. 6. 2018. Schůzky připravuje MUDr. Jana Vyskočilová, vedoucí lékařka spánkové laboratoře EUC kliniky s aktivní podporou sestry laboratoře Anji Larsson. Za ČOPN se setkání účastí jeho předseda MUDr. Stanislav Kos, CSc.


Přednášky o CHOPN a astmatu pro vhodná občanská uskupení, např. kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 a 2018 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

V letošním roce se také opětovně uskutečnily osvětové besedy pro osmé třídy ZŠ Tupolevova v Letňanech na téma "Plicní nemoci" s důrazem na škodlivost kouření, a to dne 4. 4. 2019.


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000. Se zapojením do všech aktivit Dne CHOPN samozřejmě počítáme i v letošním roce, podrobné informace budou včas oznámeny.


Členská schůze

Vzhledem k tomu, že členská schůze ČOPN dne 12. 6. 2019 nebyla schopná usnášení, tzn. 30 min. po ohlášeném začátku nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, uskutečnilo se dne

26. 6. 2019 od 16.00 hod.

v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře) náhradní zasedání, které je ve smyslu stanov usnášeníschopné za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

Náhradní zasedání členské schůze řádně proběhlo a projednalo všechny body programu.

 • Zápis z náhradního zasedání členské schůze ČOPN dne 26. 6. 2019 včetně příloh
 • ZápisZápis

  Přílohy 1--6Přílohy 1--6


 • Zápis z členské schůze ČOPN dne 12. 6. 2019 včetně příloh
 • ZápisZápis

  PřílohaPříloha


  Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

  Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.


     Copyright © 2019 Český občanský spolek proti plicním nemocem
  Návštěvy:   On-line: 4 * Návštěvy dnes 8    Celkem 248599 
  backZpět
  upNahoru | 
  contactKontakt | 
  site mapMapa webu | 
  homeDomů |