hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Členská schůze ČOPN

Členská schůze ČOPN se koná dne 28. 5. 2018 od 12.30 hod. v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře).

Řádní členové mají na schůzi plnohodnotné hlasovací právo, přidružení členové mají právo se zúčastnit a podávat podněty, ale bez práva hlasovat. Nemají ovšem ani povinnost se schůze zúčastnit a při rozhodování o usnášeníschopnosti schůze se k nim nepřihlíží.

Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že vzhledem k trvající nízké aktivitě některých řádných členů je velmi nepravděpodobné, že se členská schůze v tomto termínu sejde v dostatečném počtu. Proto Vás prosím, abyste svoji účast zvážili, protože zřejmě dojde po 30 minutách od ohlášeného začátku ke zrušení schůze a ohlášení náhradního termínu, a to

dne 11. 6. 2018 od 16.30 hod.

na téže adrese v sídle spolku. Toto náhradní zasedání bude již usnášeníschopné za jakéhokoli počtu účastníků a velmi rádi Vás na něm přivítáme.

Přílohy (pozvánka, výroční zpráva, účetní závěrka):

Pozvánka, programPozvánka, program


Výroční zpráva 2017Výroční zpráva 2017


Účetní závěrka 2017Účetní závěrka 2017


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Setkání se konají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze od ledna 2016 a jsou přístupné i zájemcům o jiné plicní diagnózy. Dosud se uskutečnilo celkem 12 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí.

Pro letošní rok plánujeme intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení. Setkání se dosud uskutečnila dne 19. 3. 2018 a 23. 4. 2018,, fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii. Další lekce se budou konat

4. 6. a 18. 6. 2018 od 15.30 hod.

v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání.

Program setkání

Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza

Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo sedm besed a tři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

První letošní setkání, zaměřené na sarkoidózu, se koná

5. 6. 2018 od 13.30 hod.

ve Fakultní nemocnici Olomouc, Plicní klinika, budova H1, Demonstrační místnost (3. patro).

Zájemce o účast prosíme o její potvrzení na e-mailové adrese lia.hubackova@fnol.cz.

Program setkání


Beseda o posilování dýchacích svalů a rehabilitačním cvičení s praktickými ukázkami především pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila ve Fakultní nemocnici Olomouc dne 20. 3. 2018.

Program setkání


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

Akce se konají v prostorách Domu pečovatelských služeb pro Prahu 8, od r. 2017. Dosud se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

První lekce skupinového cvičení, zaměřená především na CHOPN a astma, se uskutečnila dne 14. 5. 2018, fotografie jsou umístěny ve fotogalerii. Další cvičební lekce se konají ve dnech

28. 5. a 11. 6. 2018, vždy od 14.00 hod.

v klubu seniorů při OÚSS v Praze 8, Taussigova 1172/1. Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod.

Zájemce o účast prosíme o přihlášení na e-mailové adrese copn@copn.cz nebo info@copn.cz.

Program setkání


Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000. Jako každoročně, i letos můžete počítat s přednáškovým dnem v prostorách Lékařského domu v Praze 2 a závěrečným setkáním zástupců pacientů a lékařů. Celkový rozsah a přesné termíny akcí, především bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, budou v návaznosti na dohodu s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČFPS), včas oznámeny na těchto stránkách.

Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.   Copyright © 2018 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 0    Celkem 23848 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |